Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wymagany przepisami ustawy wiek (na kat. B kurs można rozpocząć 3 miesiące przed datą ukończenia 18 lat)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wydane przez uprawnionego lekarza
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat
 • zdjęcie 3,5 na 4,5cm (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty, paszport lub kartę czasowego pobytu
 • złoży wyżej wymienione dokumenty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego i uzyska numer Profilu Kandydata na Kierowcę
 • po uzyskaniu numeru może skierować swoje kroki do ośrodka szkolenie kierowców i rozpocząć kurs

Koszty prawa jazdy:

 • opłata za badanie lekarskie (uprawniony lekarz)
 • opłata za kurs (ośrodek szkolenia kierowców)
 • opłata za egzamin państwowy (wojewódzki ośrodek ruchu drogowego)
 • opłata za dokument (wydział komunikacji właściwy dla miejsca zameldowania)

Numer konta Ośrodka Szkolenia Kierowców "PAULA"

PKO BP 29 1020 3613 0000 6502 0040 2248